Not 10 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok­föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Tabellen visar arvode till revisorer årsvis för 2019 och 2020

TKR 2020 2019
Revisionsbyrå PwC PwC
Revisionsuppdrag 451
Konsulttjänster 92
Revisionsbyrå E&Y E&Y
Revisionsuppdrag 350
Konsulttjänster 47
Lekmannarevision 185 185