Mål: Skapa ett bättre Lund

MILJÖNYCKELTAL

Närbild ledningar/rör.
Primärenergianvändning (MWh)

Primärenergin har sjunkit under 2020. Det beror framför allt på att leverantören av energi (Kraftringen) har använt sig av faktiska siffror vid beräkning av primärenergifaktor till fjärrvärme, ­istället för schablonsiffror som tidigare år. Primär­energifaktorn för el är samma som föregående år (2019), eftersom nya faktorer för 2020 inte har tillhandahållits. Inkluderat i total primärenergi är inköpt mängd värme (elvärme, gasvärme, fjärrvärme) och el till våra fastigheter.

Närbild förgreningsdosa eluttag.
Fastighetsel (kWh/m2)

Inkluderar fastighetsel. Detta året har ytan Atemp använts till skillnad från tidigare år då BOA/LOA använts. Bakom minskningen ligger energieffektiviseringsåtgärder som driftoptimering. Även ökad egen produktion av solel samt underhållsarbeten av exempelvis fläktar och aggregat.

Barn som får hjälp att tvätta händer under en kran.
VATTEN (liter/ m2)

Under 2020 har vattenanvändningen i våra lägenheter ökat. En stor anledning till detta kan vara pandemin, eftersom det har gjort att fler hyresgäster har spenderat mer tid i sitt hem. Under året har LKF identifierat och åtgärdat flertalet större läckor i beståndet, infört IMD i nyproduktion samt på området Havamal. Vattnet har beräknats i ytan Atemp.

Andel fossilfria bilar i vår verksamhet (%)

I slutet på år 2020 så ersattes de fossildrivna arbetsmaskinerna (gräsklippare, trimmers etc) med elmaskiner eller maskiner som drivs med HVO. Detta gör att både fordon och arbetsmaskiner nu är 100 % fossilfria! Mer information finns i reportaget om fossilfria maskiner.

Närbild på en hand som sätter in laddningsadaptern i en elbil.

LaddPLATSER för laddning av elfordon: 42 st

 

2020 uppgick antalet installerade laddplatser till 42 stycken, det är en ökning sedan föregående år. Inkluderat är laddplatser till privata hyresgäster och lokalhyresgäster.

YTA SOLENERGI: 9 547 m2

Den totala ytan solenergi uppgår 2020 till 10 761 kvm. Solceller utgör 94 % av ytan, resterade 6 % utgörs av solfångare. Detta motsvarar cirka 2 fotbollsplaner, 6 ishockeyrinkar eller 13,5 ridbanor!

Närbild solceller tak i motljus.
Egen förnybar energiproduktion (MWh)

Inkluderat i den egna förnybara energi­produktionen är solceller och solfångare. El från solceller utgör 86 % av energiproduktion, resterande 14 % utgörs av solfångare.

Installerad kW solceller (kW)

Inkluderar installerad effekt solceller. LKF har haft som målsättning att ­
1 700 kW installerad effekt ska vara uppnått 2020. Det är projekterat för detta och ytterliggare ca 100 kW kommer installeras första halvåret 2021, först då nås målet.

FAKTA

En solfångare omvandlar solenergi till värme som kan nyttjas till varmvatten och uppvärmning av huset. Solceller omvandlar solenergin till elektricitet!

Fyra fötter med färgglada strumpor mot ett element.
Värme (kWh/m2)

Inkluderat är fjärrvärme, gasvärme och elvärme. Värme (kWh/kvm) har minskat under 2020 och vi når målet på 115,5 kWh/kvm Atemp 2020. Jämfört med års-och hållbarhetsredovisningen 2019 så redovisas ytorna i Atemp och målet har omvandlats procentuellt från BOA/LOA. Bakom resultatet ligger felsökning, driftomptimering, långsiktigt energiarbete samt produktion av nya lågförbrukande fastigheter. Målet 2020 är beräknat utifrån basåret 2013, då var värmen 122,3 kWh/kvm Atemp.

Varifrån kommer värmen i elementen

Inkluderar värme till lägenheter (fjärrvärme, gasvärme, elvärme). Solvärme används i enstaka fall men utgör endast 0,2 % av totala värmen. Mål 2020: 100 % fossilbränslefritt. Utfall: 100 % fossilbränslefritt.