Mål: Skapa ett bättre Lund

Klimatpåverkande utsläpp

Dessa klimatberäkningar är gjorda enligt ”market based method” (GHG-protokollet, greenhouse gas protocol).

Scope 1

Direkta utsläpp 13 ton CO2e

Omställningen mot en fossilfri fordonsflotta har gjort att vi minskat våra direkta utsläpp i scope 1 med över 70 % jämfört med föregående år.

Scope 1 omfattar

 • Egna fordon och maskiner
 • Egna pannor för uppvärmning
 • Solenergianläggningar

Scope 2

Indirekta utsläpp 828 ton CO2e

Resultaten beror på högre CO2e-faktor för fjärrvärmen levererat av energileverantören. Faktorerna är högre i år jämfört med föregående år. Nedan på denna sida nämns vilka faktorer som använts.

Scope 2 omfattar

 • El (fastighetsel och elvärme)
 • Fjärrvärme

Scope 3

Indirekta utsläpp 2 958 ton CO2e

I takt med att vi får tillgång till mer data ökar utsläppen i scope 3 jämfört med föregående år. I år har även produktion av uppvärmning, elförbrukning och drivmedel inkluderats. En stor indirekt utsläppskälla är även hyresgästernas restavfall. Utsläpp vid produktion av bostäder är inte inkluderat eftersom värden saknas. Beräkningar pågår och vi räknar med att snart även kunna redovisa detta.

Scope 3 omfattar

LKFs. klimatpåverkan

 • Flyg- och tågresor
 • Resor med egen bil i tjänst
 • Bilpool
 • Material, till exempel klimatpåverkan från byggprocess (Värden saknas men
  beräkningar pågår.)

Våra hyresgästers klimatpåverkan

 • Avfallshantering
 • Transporter
 • Energianvändning
 • Konsumtion

2018

Scope 1: 99 ton

Scope 2: 799 ton

Scope 3: 347 ton

2019

Scope 1: 49 ton

Scope 2: 471 ton

Scope 3: 296 ton

LKFs direkta utsläpp i Scope 1 har minskat. Ökningen i scope 2 beror på nya emisionsfaktorer från energileverantören. Klimatberäkningarna görs enligt ”market based method” där faktor för el är 0,00005 kgCO2e/kWh då vi har el märkt ”bra miljöval”. Faktorer för fjärrvärmen 2020 är 8,5 kgCO2e/MWh. Hade redovisning skett enligt ”location based method” hade faktorn för el, ”nordisk elmix” varit 0,057 kg CO2e/kWh och för fjärrvärmen 8,2 kgCO2e/MWh.