Kassaflödesanalys

(MKR)

Tabellen visar kassaflödesanalys årsvis för 2019 och 2020

Not 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster 38 252 257
Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 199 191
Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. 5 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 456  449 
Erhållen ränta 0  0
Erlagd ränta -58 -50
Betald inkomstskatt -26 -32
372  366 
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Ökning/minskning varulager 0 1
Ökning/minskning kundfordringar -7 2
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -53 7
Ökning/minskning leverantörsskulder 3 0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -13 13
Kassaflöde från den löpande verksamheten 303  391 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -554 – 803
Investeringar i dotterbolag -8 0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -3 0
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar -8 -7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -572  – 811 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 400 300
Amortering av skuld (netto) 0 0
Erhållet aktieägartillskott 7 0
Lämnat koncernbidrag -9 0
Ökning/minskning långfristiga skulder 0 0
Utbetald utdelning -31 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 367 298 
Årets kassaflöde 98  -121 
Likvida medel vid årets början 118 239
Likvida medel vid årets slut 216  118