Intressentdialog

Att möta intressenternas krav och förväntningar

För att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet är en levande dialog med våra hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer en helt avgörande förutsättning.

Glädjande nog svarade hela 65,4 procent av de cirka 3 000 hyresgäster som hösten 2020 fick vår kundenkät. Kundenkäten hjälper oss fånga upp våra hyresgästers krav och förväntningar. Läs mer om resultatet i kundenkäten här.

Utöver den årliga kundenkäten fick 400 slumpvis utvalda hyresgäster i olika bostads­områden i Lund möjlighet att svara på frågor kring hur de uppfattat LKFs arbete under våren och sommaren, sedan covid-19 bröt ut. Generellt trivdes våra hyresgäster mycket bra hos oss, men självklart hittade vi några förbättringspunkter i bland annat kommunikationen till hyresgästerna.

Här nedan listar vi våra viktigaste intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressentgrupperna har valts ut utifrån hur viktig en dialog med dem är för oss i arbetet med att nå våra mål.

På de kommande uppslagen kan du dels läsa om de djupintervjuer som vi genomfört under 2020, med både befintliga och presumtiva kunder, dels se utfallet på flera av kundenkätens frågor och hur LKFs hyresgäster trivs under en pandemi. Här kan du läsa om hur vi arbetar med de frågor som intressenterna fört fram och hur detta sedan landar i de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss på LKF.

Illustration: Tre människor med datorer.

Medarbetare

När lyssnar vi

 • Arbetsplatsträffar, personalinformation
 • Medarbetarenkät
 • Utvecklingssamtal
 • Facklig samverkan
 • Digitala kanaler

Det här är viktigt

 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsglädje
Illustration: Människor i grupp

Allmänheten

När lyssnar vi

 • Kundcenter, sociala medier
 • Hemsida
 • Mailutskick
 • Webbenkät

Det här är viktigt

 • Tillgänglighet
 • Uthyrningsprinciper
 • Nyproduktion
 • Omflyttningsfrekvens
Illustration: Människor vid konferensbord.

Ägare/finansiärer

När lyssnar vi

 • Styrelsemöten
 • Ägarsamråd
 • Årsstämma
 • Finansiering

Det här är viktigt

 • Ekonomi
 • Byggvolymer
 • Hållbarhetsarbete
 • Varumärke
 • Kreditbetyg
 • Investeringsplaner
 • Riskhantering
Illustration: Två vuxna och ett barn vid en öppen dörr.

Hyresgäster

När lyssnar vi

 • Hyresgästmöten
 • Kundcenter, sociala medier
 • Områdesvärdar
 • Årlig kundundersökning
 • Samverkansmöten med Hyresgästföreningen

Det här är viktigt

 • Service och tillgänglighet
 • Skötsel och underhåll
 • Trygghet
 • Miljöfrågor, t.ex. källsortering
 • Aktiviteter i bostadsområden
 • Upprustning/ombyggnad
 • Hyresnivåer
 • Boinflytande
Illustration: Stad med flera hus och träd.

Samhället

När lyssnar vi

 • Samråds- och samverkans­möten
 • Remisser
 • Seminarier/workshop
 • Nätverk

Det här är viktigt

 • Översikts- och detalj­planering
 • Miljö- och klimatarbete
 • Sociala förturer
 • Nyproduktion
 • Förvaltningsfrågor
 • Hyresutveckling
Illustration: Lastbil med elsladd som sticker baktill.

Leverantörer

När lyssnar vi

 • Upphandling
 • Dialog

Det här är viktigt

 • Upphandling (LoU), Miljö- och klimatkrav, Sociala krav, Ekonomi
 • Tydlig förväntad leverans