Medarbetare

Hållbarhetsaspekt: Nöjda medarbetare

Varför är detta viktigt för oss?

Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare med delaktiga och engagerade medarbetare som utmanas, trivs och får förutsättningar att leverera med en bra kvalitet. Vår framgång bygger på att våra medarbetare känner ansvar, arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära samt har möjlighet att utvecklas både i sitt arbete och som individer.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

  • Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare och ledare genom vidareutveckling i deras befattningar och ledarskap. Vi arbetar med ökad samverkan mellan enheterna genom tydlighet, förståelse för varandras del i helheten och kunskap om kommunikation och bemötande. Våra värdeord (mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande) präglar arbetet.
  • När det gäller mångfald och likabehandling är det självklart att vid rekryteringar utgå från kompetensen hos de sökande. LKF har en policy mot kränkande särbehandling, som grundar sig i alla människors lika värde. Detta påverkar även vårt sätt att bemöta alla hyresgäster lika, oavsett bakgrund. Inga incidenter som strider mot policyn har rapporterats in under 2020.
  • Att kunna lita på att LKFs personal lämnar korrekta uppgifter eller agerar korrekt är en annan viktig grundbult. LKF har en policy för mutor och bestickning, som alla nyanställda introduceras till och som tas upp i samband med utvecklingssamtalet. Inga fall av mutor eller bestickning har rapporterats under 2020.
  • Vi arbetar för att vara en öppen och tillitsfull arbetsplats där den naturliga återkopplingen av problem och synpunkter tas upp med närmaste chef. Medarbetaren kan även ta upp det med chefens chef, hr eller facklig part. Ytterst finns möjligheten att vända sig till Lunds kommuns visselblåsarfunktion, med synpunkter som man inte kan eller vill ta upp på annat sätt.
  • Att våra medarbetare får rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv är viktigt. Vår satsning 2020 på Hållbart Arbetsliv omfattade insatser till att må bra, ha balans i livet och arbetsglädje.
  • Samtliga arbetsbeskrivningar har uppdaterats 2020, för att förtydliga vem som gör vad, vilket ansvar var och en har samt vad var och en kan påverka.
  • När det gäller medarbetarnas välmående finns bland annat ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor. Tätare återkommande hälsoprofilsbedömningar erbjuds också alla medarbetare. Flextid infördes för våra hantverkare och tekniker 2020, för bättre möjlighet till liv i balans.
  • Vikten av att ha kul i arbetet, med sina arbetsuppgifter och kul på arbetet med sina kollegor, har präglat flera aktiviteter. Vi har ställt om och genomfört medarbetarevenemang och firande utifrån gällande pandemi-förutsättningar.
  • Mot slutet av 2020 tecknade LKF ett avtal som ger alla medarbetare möjligheten att få en egen förmånsbaserad cykel.
  • En medarbetarundersökning genomförs årligen, via A Great Place to Work. Vi hade i år en svarsfrekvens på 91 %. 87 % av medarbetarna tycker att ”LKF allt sammantaget är en mycket bra arbetsplats”. Under året har varje enhet genomfört aktiviteter utifrån resultatet. LKF har certifierats som A Great Place To Work 2020.