Mål: Bygga fler bostäder

Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassat byggande

Varför är detta viktigt för oss?

Vår ambition är att bygga hållbart, ur alla perspektiv. Det är viktigt att beakta både ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet när vi planerar och bygger nytt. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi bygger; våra fastigheter ska ha en låg miljöpåverkan genom hela sin livstid, det vill säga dels i byggskedet och dels ur exempelvis energi- och underhållssynpunkt.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

 • Vi ställer krav på klimatdeklarationer för alla nyproduktionsprojekt.
 • Vi har en målsättning för projekterad energiförbrukning, som standard, på 60 kWh/kvm Atemp och år (flerfamiljshus) och 80 kWh/kvm Atemp och år (radhus). Av de tre byggprojekt som byggstartats 2020 ligger två på en energiförbrukning på en bit under 60 kWh/kvm, medan det tredje ligger på runt 60 kWh/kvm.
 • Vi väljer alltid fossilbränslefria energilösningar med låg primärenergi­faktor.
 • Alla material som byggs in i fastigheterna ska uppfylla SundaHus A- eller B-klassning, med undantag för vissa produkter där alternativ saknas, och registreras i SundaHus Miljödatabas.
 • Vi väljer material med förväntad lång livslängd och ett minimerat underhållsbehov.
 • Vi river sällan fastigheter, men i ett nu aktuellt projekt gör vi en materialinventering utifrån återbruksperspektiv.
 • Vi etablerar laddplatser för elfordon.
 • I merparten av våra projekt görs en dagvattenutredning, då olika alternativ för hantering av dagvatten ses över.
 • Vi eftersträvar att kunna montera vaskskåp som är 800 mm breda (dock ej möjligt i mindre lägenheter), för att få plats med utökad källsortering (från och med 2021).
 • Solceller anläggs som standard när det är genomförbart och i kommande projekt, även som anläggningar för gemensam el till huset med undermätning för respektive lägenhet.
 • Vi anlägger sedumtak där det är möjligt och naturlig skuggning planeras in vid projektering av utemiljöer.
 • Hyresgästernas trygghet, trivsel och samvaro är viktiga aspekter när vi projekterar nya områden. Placering och utformning av bland annat gemensamma utrymmen och utemiljöer kan bidra till att skapa bra miljöer för våra hyresgäster.
 • I samtliga projekt är den ekonomiska hållbarheten för hyresgästen mycket viktig. Det har vi alltid med oss i planeringen av nya bostäder, för att kunna bygga till en rimlig kostnad och därmed en rimlig hyra för våra hyresgäster.
 • I flera nyproduktionsprojekt ingår medlemskap i bilpool i hyran. På flera sätt skapar vi förutsättningar för ett hållbart boende för våra hyresgäster, förutom via våra hållbara fastigheter. Läs mer om hållbarhetsaspekten Hållbart boende.
Illustration: Framtidsbild av trevåningshus med blandad vit och gul tegelfasad. Mycket träd syns.
Gränden, Norra Fäladen
Illustration: Framtidsbild av fyravåningshus i grått tegel med svarta balkonger och fönster. Människor utplacerade i bilden.
Ådan på Väster

Antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2020

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Hammocken, Södra Brunnshög 28 28
Bullerbyn, Norra Fäladen 106 106
Xplorion, Södra Brunnshög 54 54
Klockaren i Dalby 44 44
Gränden, Norra Fäladen 90 62 152
Kryptan, S. Sandby centrum 50 50
Kuylenstierna, Genarp 27 27
Skymningen 5, S Brunnshög 49 49
Ådan, Ejdervägen 25 25
Koggen 1, Linero 55 55
Kornknarren, Stångby 68 68
Pilgrimen 2, Södra Råbylund 113 113
Brunnshög centrala 104 104
Idalaskolan etapp 1, Veberöd 48 48
Tirfing 1, Linero 34 34
Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60
Örnvägen, Väster 140 140
Södra Råbylund etapp 3 140 140
Råbykungen/Stenkrossen 175 175
Vattenrännan mfl, Dalby 200 200
Sandbybacke 220 220
Portkvarteren, Brunnshög 100 100
Solhällan, Mårtens Fälad 220 220
Spinnrocken och Ullen 25 25
Stångby etapp 2 35 35
Molnet 1 & 2, Klostergården 110 110
Idalaskolan etapp 2, Veberöd 43 43
Söderport 70 70
Nöbbelöv, Kävlingevägen 200 200
Riksvapnet 3 160 160
Summa lägenheter 322 449 2084 2855

Särskilda boenden

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2020

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Gränden, Norra Fäladen 18 18
Kryptan, S. Sandby centrum 12 12
Koggen 1, Linero 18 18
Stångby, äldreboende 50 50
Solhällan äldreboende 60 60
Tirfing 1, Linero 6 6
Vattenrännan mfl, Dalby 12 12
Sandby Backe 6 6
Portkvarteren, Brunnshög 60 60
Guldåkern, Södra Råbylund 66 66
Söderport 6 6
Summa boendeenheter 0 98 216 314
Total summa 322 547 2300 3169

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd

Illustration: Framtidsbild av flervåningshus i ljus tegel som skiftar i färg. Svarta fönster och balkonger.
Skymningen, Brunnshög