Mål: Erbjuda attraktiva hem

Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad förvaltning

Varför är detta viktigt för oss?

En miljöanpassad förvaltning med ett välfungerande underhåll har många positiva effekter: fastigheter med längre livslängd, som behåller sitt värde och har så låga driftskostnader som möjligt. Möjligheterna för en bra boendemiljö ökar också.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

  • LKFs underhållsplan är det styrande dokumentet. Planen tas fram i nära samarbete mellan Teknisk service, biträdande fastighetschefer, områdesvärdar och skötselchefer.
  • Företagets budgetprocess styr arbetsgången och synpunkter från den årliga kundenkäten vägs in i planeringen av underhållet.
  • Under 2020 har vi börjat använda en ny programvara (Planima), som styr arbetet med underhållsplanen. Här har samtliga fastigheter lagts in, för en ökad tydlighet kring när det är tid för byte av bland annat fönster eller undercentraler.
  • Från och med 2020 läggs allt material som används vid underhållsarbete (och i nyproduktion) in i SundaHus databas.
  • Underhållsarbetet har utvecklats mycket under 2017–2020, till exempel ändrades upplägget och årshjulet för underhållsarbetet radikalt under 2019. Istället för att få nästa års underhållpengar i slutet av december, tas det nu beslut om underhåll för nästa år redan i juni året innan. Det ger bättre framförhållning och större möjligheter att till ett välplanerat underhållsarbete.
  • En målsättning mot 2020 har varit att uppnå minst 90 % A och B klassade produkter (SundaHus) när det gäller kemiska produkter som används i förvaltning och underhåll. Utfallet blev 35 %. Avvikelsen mot målet beror till stor del på att 46 % av kemikalierna saknas klassning i SundaHus. En kemikaliegrupp har tillsatts under 2020 för att fortsatt arbeta med frågan.

Läs även om styrning av energiarbetet under Hållbarhetsaspekt Energi.

Vi har slutfört ca 120 projekt 2020. Många projekt löper i år över årsskiftet, vilket gör att det är färre projekt än under 2019.

Gul 6våningsbyggnad med vita balkonger, blå himmel och grönska framför entrén.

Jordabalken 5, Juryn 1, Ladugårdsmarken

Byte av stolpbelysning  och trapphusbelysning.

Vitt flervåningshus i vinkel med rundade balkonger.

Spoletorp 7

Gammalt och slitet portkodssytem är utbytt.

Grönskande område med bruna tegelhus och olika färg på balkongerna. Person går framför husen.

Lövsångaren

Renovering av tvättstugor.

Äldre fasad på rött tegelhus, brun port och fönster med spröjs. LKF-logga uppsatt.

Östertull 39, 42, 44, 45

Omfogning av fasader.

Vit trevåningshus i putsad sten. Gröna fönster och rött tak.

Östra Mårtensgatan 20

Byte av fjärrvärmeväxlare och tillhörande styrutrustning.

Fler slutförda projekt 2020:

Solisten 3

Byte stålpelare till balkonger.

Eddan 1, 2

Byte av dörrar till tvättstuga.

Fågelhunden 1

Målning förrådsdörrar.

Boplatsen 1

Målning garage utvändigt.

Vapenhuset

Omläggning av dagvatten.

Labben

Omfogning av gavlar på Tordmule­vägen 7.

Havamal 4

Linero Torg installation av övervakningskameror i garage.

Uarda 2

Flera större åtgärder för att förbättra värmen i lägenheter och trapphus. T.ex. nytt teknikrum, ventiler, styr- och reglerutrustning m.m. Under arbetet läggs även nya asfaltsytor och kantsten i området.

Papegojelyckan

Utrustningen för belysning är uppdaterad, eftersom verksamheten pågår dygnet runt (detta är ett boende för personer med särskilda behov).

Sandryggen, Karhögstorg

Byte av samtliga balkonger i området. Läs mer i artikeln här intill.