Mål: Bygga fler bostäder

Hållbarhetsaspekt: Hållbar stadsutveckling

Varför är hållbar stadsutveckling viktigt för LKF?

LKF vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. Hållbar stadsutveckling handlar om att balansera de tre hållbarhetsperspektiven: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

  • Vi bidrar till att tätorternas utveckling främst sker med nya bostäder på redan ianspråktagen mark, nära befintlig service och längs kollektivtrafikstråk. Aktuellt är bland annat Stormen och Molnet, cirka 110 bostäder på en lågutnyttjad markparkeringsplats och en före detta bensinmack, med närhet till kollektivtrafik.
  • Vid planering av nya bostadskvarter, eller i samband med renovering och utveckling av befintliga bostadsområden, planeras mobilitetslösningar för att främja en hållbar livsstil.
  • Vi tar stor hänsyn till ekologiska kvalitéer: Nya gröna ytor planeras för att ge mångfald i växt- och djurliv samtidigt som dagvatten och skyfall kan fördröjas och renas. Den varierade gröna miljön blir också en vacker bostadsmiljö att vistas i.
  • Vi arbetar tillsammans med Lunds kommun för att möjliggöra fler hyresrätter. Hyresrätter ska kunna erbjudas inom alla stadsdelar och tätorter, som ett attraktivt alternativ för dem som inte kan eller vill köpa sin bostad. Under 2020 byggstartade vi bland annat ett yteffektivt och socialt delningsboende för unga vuxna, COLIVE på Brunnshög.
  • En mångsidig sammansättning av hustyper och upplåtelseformer med varierande lägenhetsstorlekar och blandade kostnadsnivåer eftersträvas inom Lunds olika delar och tätorter, för att ge goda förutsättningar för social hållbarhet inom alla delar av Lunds kommun.
  • I tidiga planeringsskeden jobbar LKF och Lunds kommun med att möjliggöra attraktiva mötesplatser för invånarna. Trygghetsaspekter är viktiga vid planering av bland annat grönytor. Grönytor planeras också för att ge mångfald i växt- och djurliv samtidigt som dagvatten och skyfall kan fördröjas och renas.
  • LKFs varierade bestånd av kostnadseffektiva bostäder och vårt långsiktiga ägande är viktiga för att Lunds kommuns bostadsutbud ska ha bredd och ekonomisk hållbarhet. Flertalet av LKFs pågående bostadsprojekt fick under 2020 statligt investeringsstöd och därmed betydligt lägre hyra. Stödet delas ut till bostadsprojekt där hyran inte överstiger en viss nivå och är byggda energieffektivt.
  • I alla LKFs byggprojekt, både i planering av ny stadsutveckling och vid renovering av befintliga bostadshus, är den ekonomiska hållbarheten för hyresgästen mycket viktig.
Drönarbild över kvarter med blandat höghus och villor.
Molnet och Stormen, Klostergården. Bild från Möller Arkitekter.
Flygbild med markerat område i orange.
Bild från Google Maps.

Fakta/LKFs projektportfölj

Ett byggprojekt finns i projektportföljen från det att LKF fått planbesked på egenägd mark eller från en kommunal markanvisning, fram till att LKFs styrelse fattar ett investeringsbeslut vid entreprenadupphandling. I augusti 2017 bestod projektportföljen av cirka 1 000 bostäder, i slutet av 2020 hade den siffran stigit till drygt 2 000 bostäder.

Under 2020 har projektportföljen bland annat fyllts på med:

Portkvarteren i Brunnshög:

Kommunal markreservation för byggnation av särskilt boende för äldre och cirka 100 lägenheter. Uppskattad byggstart 2023.

Södra Råbylund etapp 3:

Kommunal markanvisning för 140 bostäder. Uppskattad byggstart 2023.

Guldåkern 1, Södra Råbylund:

Kommunal markanvisning för särskilt boende för äldre- och gruppbostad åt Vård och omsorgs­förvaltningen i Lunds kommun. Uppskattad byggstart 2023.

Riksvapnet 3:

Beslut om att starta detaljplan för 160 nya bostäder. Uppskattad byggstart 2025.

Västerbro:

Avsiktsförklaring har skrivits mellan HSB och LKF, så att LKF ska kunna bygga hyresrätter på Västerbro. Ett nytt område som annars helt planerats för bostadsrätter.

Nöbbelövsvägen/Kävlingevägen:

Kommunal markreservation för byggnation. Uppskattad byggstart 2025.