Mål: Skapa ett bättre Lund

Hållbarhetsaspekt: Energi och klimat

Varför är detta viktigt för oss?

LKFs fokus ligger på hur effektivt vi använder energin i våra fastigheter, men även hur den energi vi använder är tillverkad. Frågan är viktig både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Klimatförändringarna påverkar oss och våra kunder, dagens såväl som morgondagens. Vi vill ta ansvar för vår klimatpåverkan och utveckla vårt arbete för att finna håll­bara lösningar som minskar både direkta och indirekta klimatutsläpp.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

 • Arbetet mot en minskad primärenergianvändning styrs både av ett miljömål och av ett kontinuerligt underhållsarbete.
 • LKFs energiförbrukning rapporteras i Vitec Energi.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår primärenergianvändning, genom att:
  • Välja rätt energislag (fossilfritt/låg primärenergifaktor/system­perspektiv).
  • Påverka våra energileverantörer att arbeta aktivt med att sänka primärenergitalet.
  • Fortsätta med vårt energispararbete och involvera våra hyresgäster i detta, till exempel genom att be dem att inte vädra ut värmen.
  • Ha egen personal med hög kompetens inom energieffektiviseringsområdet.
 • Vi följer upp våra klimatpåverkande utsläpp, sid. 53 för klimat­utsläpp 2020.
 • LKF har antagit Allmännyttans Klimatinitiativ med målsättningar om fossilbränslefrihet till 2020 och energieffektivisering på 30 % till 2030.
 • Under 2020 antogs LKF första Hållbara resplan – en plan för hållbara arbetsresor och arbetspendling, med målsättningar gällande både god hälsa och minskad klimatpåverkan.
 • LKF deltar i Lunds kommuns arbete och målsättning om en klimatneutral stad 2030.