Mål: Skapa ett bättre Lund

Hållbarhetsaspekt: Ekosystemtjänster

Varför är detta viktigt för oss?

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen ger oss människor, till exempel pollinering eller naturlig dagvattenhantering. I vår verksamhet kan vi både bevara och förstärka dessa, till nytta för såväl människan som våra fastigheter och miljön i sig.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

  • Vi har målsättningar om att genomföra åtgärder som ska bevara naturliga ekosystemtjänster och/eller skapa förutsättningar för nya, i synnerhet åtgärder kopplade till dagvattenhantering och annan klimatanpassning.
  • Vi värnar om våra gröna ytor, där det ska finnas plats och möjlighet för våra hyresgäster att mötas. Att sköta om våra gröna ytor är en viktig del i arbetet för många av våra medarbetare.
  • I flera av våra bostadsområden har vi testat att anlägga ängsytor eller ytor med friväxande gräs. En inventering för att hitta fler lämpliga ytor påbörjades 2020.
  • Vi har många äldre träd som vi värnar om i våra bostadsområden, avverkning sker endast i undantagsfall.
  • Vi testar lösningar för hantering av dagvatten, till exempel enklare lösningar som kapade stuprännor för avlastning av ledningsnät vid större nederbörd. Vi tittar även på lösningar som är under utveckling, som nya typer av regnvatten-tunnor eller annan insamling av dagvatten. Detta för att våra hyresgäster ska kunna använda dagvatten bland annat i sina odlingslådor.
  • Vi planterar träd och anlägger insektsvänliga rabatter och fjärilsbuskar.
  • Insektsholkar har byggts och satts upp, tillsammans med våra hyresgäster.
  • Vi flisar klippta grenar och ris och lägger fliset i rabatter, vilket skapar värde för både biologisk mångfald och minskad vattenavdunstning.
  • I projektet Västers Vilda Liv, finansierat via Naturvårdsverket, genom­förs åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster i ett bostadsområde på Väster.
Maskin för flisning med en person framför iförd lkf-kläder.

Flisning av grenar och ris har många fördelar. Vi återför organiskt material till jorden och maskarna älskar det för jorden blir luftig, det minskar också på ogräset, vattnet avdunstar långsammare och så sparar vi tid när vi kan återanvända materialet på plats.

Närbild på lövkrattning. LKF-logga syns på ett ben.
Träd på gräsmatte med en jordspegel runt. Hus skymtas i bakgrunden.

Här har våra fastighetsarbetare ordnat en så kallad trädspegel, vilket är en gräsfri yta med marktäckande material intill trädstammen. Hård, kompakt och syrefattig jord är inte bra för trädrötter utan de mår så mycket bättre med ett luftigt marktäckande lager. Vi undviker också att skada barken genom att vi inte behöver gå med gräsklippare eller trimmer tätt intill trädet.

Lång rabatt med flera olika ängsblommor och gräs växer vilt.

2020 skapade vi ängar och lämnade vissa delar av gräsmattor oklippta för att öka mångfalden av både växter och djur i våra områden.

– Ängar ger mat till pollinatörer som humlor och fjärilar och ökar den biologiska mångfalden. Blomsterprakten kan också göra miljön mer trivsam och levande, säger Ingrid Jansson, Landskapsingenjör.