GRI standards index

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering samt i enlighet med krav på Hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen kap.6. Rapporten är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards, nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2020.

GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupplysningar om företaget och bolagsstyrning, samt upplysningar om LKFs väsentliga aspekter.

Tabellen visar hänvisningar enligt GRI standards index
GRI-REFERENS SIDA

GRI Standard 102 Generella upplysningar

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn LKF i korthet
102-2 Varumärken, produkter och tjänster LKF i korthet
102-3 Huvudkontorets säte LKF i korthet
102-4 Verksamhetsländer LKF i korthet
102-5 Ägarstruktur och företagsform LKF i korthet
102-6 Marknader LKF i korthet
102-7 Organisationens storlek LKF i korthet
102-8 Personalstyrka LKF i korthet
102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja Vår värdekedja
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden Medarbetare i siffror
Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis
102-11 Försiktighetsprincipen Styrning
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under www.lkf.se
102-13 Medlemskap www.lkf.se
102-14 Vd-ord Vd-ord
102-16 Värderingar och etiskt uppförande Styrning,
Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis
102-18 Organisationens styrningsstruktur Styrning

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

102-46 Process för att identifiera innehåll Väsentlighetsanalys
102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna Väsentlighetsanalys
102-48 Förändrad information från tidigare redovisning Väsentlighetsanalys
102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar Väsentlighetsanalys

Intressentrelationer

102-40 Organisationens intressenter Intressentdialog
102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal Medarbetare i siffror
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter Intressentdialog
102-43 Metod för intressentdialog Intressentdialog
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp Intressentdialog

Redovisningens profil och omfattning

102-45 Bolag som omfattas av redovisningen Vår hållbara resa
102-50 Redovisningsperiod Vår hållbara resa
102-51 Tidpunkt för senaste redovisning Vår hållbara resa
102-52 Redovisningsfrekvens Vår hållbara resa
102-53 Kontaktperson Vår hållbara resa
102-54 Val av rapporteringsnivå Vår hållbara resa
102-55 GRI-index GRI-index
102-56 Ev externt bestyrkande Vår hållbara resa

GRI Standard 200 Ekonomi / 103 Styrning

GRI 201 Ekonomiskt resultat

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde Ekonomi och finans
103-1/-2/-3 Styrning Styrning

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Styrning
Hållbarhetsaspekt: Trygghet och trivsel
103-1/-2/-3 Styrning Styrning

GRI 205 Anti-korruption

205-2 Kommunikation och träning i anti-korruption Styrning
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Nöjda medarbetare

GRI 206 Anti-konkurrens

206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens Styrning
103-1/-2/-3 Styrning Styrning

GRI Standard 300 Miljö / 103 Styrning

GRI 301 Material

301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad förvaltning
Nya balkonger och tätare fasad
Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad byggande
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad förvaltning
Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad byggande
Krav på klimatdeklarationer i LKFs nyproduktion

GRI 302 Energi

302-1 Energiförbrukning inom organisationen Miljönyckeltal
302-3 Energiintensitet Miljönyckeltal
302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering Hållbarhetsaspekt: Energi och klimat
Ny energienhet, ny chef och uppnådda hållbarhetsmål
Miljönyckeltal
302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad byggande
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Energi och klimat
Ny energienhet, ny chef och uppnådda hållbarhetsmål

GRI 305 Växthusgasutsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Klimatpåverkande utsläpp
305-2 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Klimatpåverkande utsläpp
305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Klimatpåverkande utsläpp
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Energi och klimat
Ny energienhet, ny chef och uppnådda hållbarhetsmål

GRI 306 Avfall

306-2 Avfallshantering Ett år av kraftsamling för framtiden
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Hållbart boende

GRI 308 Leverantörer

308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav Styrning
308-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder Styrning
103-1/-2/-3 Styrning Styrning

GRI Standard 400 Social hållbarhet / 103 Styrning

GRI 401 Anställning

401-1 Antal anställda och personalomsättning Medarbetare i siffror
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Nöjda medarbetare
Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis

GRI 403 Hälsa och säkerhet

403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall Medarbetare i siffror
103-1/-2/-3 Styrning På väg mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt

GRI 404 Utbildning

404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis
103-1/-2/-3 Styrning Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis
På väg mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt

GRI 405 Mångfald

405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare Medarbetare i siffror
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Nöjda medarbetare

GRI 413 Lokalsamhället

413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling Hållbarhetsaspekt: Hållbar stadsutveckling
Med en aktiv och samverkande blick på framtida bostäder
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Hållbar stadsutveckling
Med en aktiv och samverkande blick på framtida bostäder

GRI 415 Offentliga beslut

415-X Påverkan på offentliga beslut Med en aktiv och samverkande blick på framtida bostäder
103-1/-2/-3 Styrning Med en aktiv och samverkande blick på framtida bostäder

GRI 416 Hälsa och säkerhet

416-1 Produkter som är bedömda ur hälso-/säkerhetsperspektiv Hållbarhetsaspekt: Hållbar förvaltning
Löpande underhåll stärker fastigheterna på sikt
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Hållbar förvaltning
Löpande underhåll stärker fastigheterna på sikt

Trygghet och trivsel

Egen indikator: Upplevd trygghet och trivsel Intressentdialog
103-1/-2/-3 Styrning Hållbarhetsaspekt: Trygghet och trivsel