Medarbetare

LKF certifierade till Great Place to Work!

LKFs stora medarbetarundersökning 2020 genomfördes tillsammans med a Great Place To Work. Med 91 procent i svarsfrekvens visade våra medarbetare på ett stort engagemang och vilja att utveckla vår gemensamma arbetsplats.

Vårt genomsnittliga indexresultat på 74 procent och vårt uppföljningsarbete under året innebar att LKF har blivit tilldelat Certifkatet som a Great Place To Work. En global standard som kännetecknar en god arbetsplats där medarbetare upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kunskap inom organisationen.

Vi fick vårt certifikat med motiveringen “Lunds Kommun Fastighets AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats
certifieringen Great Place to Work”.

Certifikat med loggan "Great place to work"

God arbetsmiljö på LKF enligt Lekmannarevisionen

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om det bedrivs ett systematiskt och tillräckligt arbets­miljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer på LKF.

Lekmannarevisionen konstaterade att LKF har en god ordning i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I slutrapporten skriver de att “Vår sammanfattande  bedömning är att LKF till stor del bedriver ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och egna mål och riktlinjer. Bedöm­ningen grundar sig bland annat på att det finns ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljö­arbetet med rutiner och riktlinjer och forum för samverkan”.