Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Tabellen visar förslag till vinstdisposition
balanserad vinst 1 364 644 712
årets vinst 176 488 022
1 541 132 734

disponeras så att

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition
utdelning till aktieägare enligt huvudregel 841 697
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 510 291 037
1 541 132 734

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 0,93 % (snittvärde av 2020 års statslåneränta -0,07 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 841 697 kr i enlighet med huvudregeln angående ­utdelningsbegränsing.

Därutöver tillkommer en utdelning om 30 000 000 kr avseende ­kommunens kostnader för bosociala åtgärder som är förenlig med Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 5§ där det framgår att överföring av vinstmedel som ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar är tillåtna, dock ej med ett belopp överstigande årets överskott. Sammanlagt motsvarar utdelningen cirka 257 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 17 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande ­resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.