Femårsöversikt

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) bokslut 2020-12-31

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2016 till 2020

2020 2019 2018 2017 2016
RESULTATRÄKNING (MKR)*
Bostadshyror 823 782 754 731 704
Lokalhyror 254 239 217 187 183
Garage och parkeringsplatser 28 26 24 22 21
Intäktsreduktioner -32 -22 -19 -12 -12
Övriga intäkter 40 36 22 36 18
Nettoomsättning 1 113 1 062 998 964 914
Driftskostnader -467 -438 -399 -390 -365
Underhållskostnader -140 -141 -148 -183 -188
Fastighetsskatt -28 -26 -24 -24 -23
Summa förvaltningskostnader -635 -605 -571 -598 -576
Driftnetto 478 457 427 366 338
Avskrivning fastigheter, inventarier -205 -193 -175 -173 -151
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 0 0 8 20
Central administration -32 -20 -19 0 0
Övriga intäkter 11 14 27 0 0
Rörelseresultat 252 258 261 201 207
Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 0 0 0
Räntekostnader och likn res.poster -59 -69 -57 -74 -85
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 193 189 203 127 122
Bokslutsdispositioner 38 -2 -12 12 14
Skatt på årets resultat -55 -34 -42 -31 -30
ÅRETS RESULTAT 176 152 150 108 105
BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 7 254 6 878 6 307 5 759 5 370
Finansiella anläggn.tillgångar 21 10 10 1 2
Omsättningstillgångar 333 175 314 354 258
Summa tillgångar 7 608 7 063 6 631 6 114 5 630
Eget kapital 1 835 1 682 1 531 1 382 1 275
Obeskattade reserver 109 155 153 141 153
Avsättningar 66 55 45 33 33
Långfristiga skulder 5 255 4 855 4 555 4 255 3 900
Kortfristiga skulder 343 316 347 304 269
Summa skulder och eget kapital 7 608 7 063 6 631 6 114 5 630

*) År 2016-2018 är enligt tidigare uppställning i resultaträkningen.

Fastighetsuppgifter

31-December 2020 2019 2018 2017 2016
Anskaffningsvärde fastigheter (Mkr) 9 343 8 674 8 027 7 636 6 943
Bokfört värde fastigheter (Mkr) 6 393 5 921 5 509 5 277 4 727
Bedömt värde fastigheter vid värdering (Mkr) 15 063 14 429 13 124 11 536 10 392
Antal lägenheter 10 210 9 912 9 695 9 551 9 275
Antal prima lokaler 324 323 313 296 293
Antal sekunda lokaler 1 152 1 181 1 104 1 109 1 100
Antal garage + p-platser 6 541 6 537 6 377 6 575 6 427
Summa uthyrningsobjekt 18 227 17 953 17 489 17 531 17 095
Yta bostäder 1000-tal kvm 719 702 690 681 664
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 153 152 147 133 129
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 22 22 22
Yta bilplatser 1000-tal kvm 23 22 22 22 22
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 895 877 859 836 814
Antal nyproducerade lägenheter 298 217 339 271 164
Antal nyproducerade särskilda boende 0 41 13 88 17
Summa 298 258 352 359 181
INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 39 33 15 31 33
Ny- och ombyggnad 640 483 388 674 376
Summa investeringar 679 516 403 705 409
NYCKELTAL
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,3 % 3,4 % 3,9 % 3,3 % 3,7 %
Finansiering
Soliditet 25,3 % 23,8 % 24,9 % 24,4 % 24,8 %
Belåningsgrad summa tillgångar 74 % 75 % 74 % 75 % 74 %
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 31,9 % 38,9 % 32,8 % 35,0 % 35,6 %
Räntetäckningsgrad, ggr 8,3 8,3 8,8 5 3,6
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,69 % 99,81 % 99,84 % 99,87 % 99,90 %
Uthyrningsgrad, lokaler 95,4 % 99,1 % 99,3 % 99,3 % 98,9 %
Omflyttning, bostäder 10,3 % 9,5 % 9,6 % 10,1 % 9,7 %
Bostadshyra, kr/kvm 1 167 1 109 1 109 1 093 1 076
Underhållskostnad, kr/kvm 162 162 175 221 233
Driftskostnad, kr/kvm 542 505 456 435 428
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 540 527 513 442 418
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 125 127 128 135 134
El, kWh/kvm 12,9 13,2 13,6 13,9 14,6
Vatten, liter/kvm 1 530 1 425 1 501 1 495 1 560
Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Avkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Ny uppställning i resultaträkning medför att år 2019 och 2020 inte är beräknad som tidigare.