Balansräkning

PER 2020-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Tabellen visar balansräkning, tillgångar, årsvis för 2019 och 2020

Not 2020 2019
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16, 17 6 393 5 916
Pågående nyanläggningar 18, 19 828 932
Maskiner och inventarier 20 33 30
Summa materiella anläggningstillgångar 7 254 6 878
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 21, 22 8 0
Fordringar hos koncernföretag 23 4 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 0 1
Långfristiga fordringar 25 9 9
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 10
Summa anläggningstillgångar
7 275 6 888
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 4 4
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 4
Aktuella skattefordringar 0 2
Övriga fordringar 38 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 50 17
99 42
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 27 14 11
Kassa och bank
216 118
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
333 175
SUMMA TILLGÅNGAR
7 608 7 063

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Tabellen visar balansräkning, eget kapital och skulder, årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
EGET KAPITAL 28, 29, 30
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 31 19 21
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital
294 296
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 365 1 234
Årets resultat 176 152
Summa fritt eget kapital 1 541 1 386
SUMMA EGET KAPITAL
1 835 1 682
Obeskattade reserver 32 109 155
Avsättningar 33
Uppskjuten skatteskuld
66 55
Långfristiga skulder 34
Skulder till kreditinstitut 35 5 250 4 850
Övriga skulder 5 5
Summa långfristiga skulder
5 255 4 855
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 136 119
Skulder till koncernföretag 2 0
Aktuella skatteskulder 15 0
Övriga kortfristiga skulder 36 8 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 182 191
Summa kortfristiga skulder
343 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
7 608 7 063