Globala mål för en hållbar utveckling

Mål 1 – ingen fattigdom.
Mål 2 – ingen hunger.
Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.
Mål 4 – god utbildning för alla.
Mål 5 – jämställdhet.
Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.
Mål 7 – hållbar energi för alla.
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 10 – minskad ojämlikhet.
Mål 11 – hållbara städer och samhällen.
Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 – hav och marina resurser
Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

LKFs mest relevanta hållbarhetsfrågor

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss att arbeta med. Analysen ligger också till grund för denna hållbarhetsredovisning.

Under 2019 genomförde ledningsgruppen en översyn av analysen, för att prioritera aspekterna utifrån förändringar i omvärlden och uppnått resultat i arbete, kopplat till hållbarhetsaspekterna. Det resulterade i att hållbarhetsaspekten ”Primärenergianvändning” flyttas till ”Övervaka” och aspekten ”Miljöanpassat byggande och förvaltande” flyttas till ”Fokusera”.

Analysen bygger sedan tidigare på underlag från intressentdialogerna, hur viktig frågan är för LKF ur strategiskt perspektiv samt hur stor inverkan vårt arbete med den specifika hållbarhetsfrågan har på miljön, individen eller samhället. Detta kvalitativa underlag har omsatts kvantitativt, så att de högst värderade aspekterna har definierats som våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. De 17 globala målen för en hållbar utveckling visar utmaningarna i vår omvärld, som flera delar av vår verksamhet både berörs av och kan påverka.

Metodiken för väsentlighetsanalysen har följt GRI Standards principer för att definiera innehåll i redovisningen.

Illustration fokusområden. Finns tillgänglig att ladda ner.

FOKUSERA
Dessa frågor fokuserar vi extra mycket på
A Ekonomiskt resultat
B Miljöanpassat byggande och förvaltande
C Hållbar stadsutveckling
D Trygghet och trivsel
E Återbruk- och Avfallshantering
F Nöjda medarbetare

UPPFYLLA
G Pålitlig hyresvärd
H Ekosystemtjänster

ÖVERVAKA
I Primärenergianvändning
J SAMVERKAN MED LEVERANTÖRER OCH ANDRA PARTER
K Vattenanvändning

ADMINISTRERA
L Mänskliga rättigheter
M Efterlevnad av lagar

Fokusera

Ekonomiskt resultat

Våra målsättningar att bygga mer, skapa attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhets­vinster för både oss och våra intressenter. Vår finansiella styrka och stabilitet är en avgörande faktor för att kunna uppfylla våra mål och skapa en långsiktigt hållbar affär.

Rapporthänvisning: Förvaltningsberättelse

Koppling mot Globalt mål:
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt).

Miljöanpassat byggande och förvaltande

I vår nyproduktion och i våra ombyggnadsprojekt ställs höga miljö- och energikrav. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar förvaltning där både fastigheter och hyresgäster mår bra. Genom ny kunskap förändras vår och omvärldens syn på miljöanpassat byggande, varför vi även testar nya lösningar i spetsprojekt .

Rapporthänvisning: Välplanerat underhåll en förutsättning för långsiktighet, Något lägre byggtakt 2019, Vilken klimatpåverkan har byggprocessen?

Koppling mot Globalt mål:
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall).
Mål 3 Hälsa och välbefinnande (delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar).
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion).
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (delmål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet).

Hållbar stadsutveckling

Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en hållbar stad finns hem för alla. Fastigheter och boendemiljöer utvecklas genom innovativa lösningar, resurseffektivt byggande samt att vi ger förutsättningar för en hållbar livsstil. Väl fungerande bostadsområden bidrar till ökat välmående och ger människor möjlighet att utvecklas.

Rapporthänvisning: Något lägre byggtakt 2019, LKF först ut i södra Sverige att testa coliving

Koppling mot Globalt mål:
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (delmål 9.1 Skapa hållbara motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer).

Mål 11 Hållbara städer och samhällen (delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering).

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna (delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar).

Trygghet och trivsel

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Även möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende anser vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Rapporthänvisning: Att trivas och känna sig trygg i sitt hem

Koppling mot Globalt mål:
Mål 5 Jämställdhet (delmål 5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor).

Mål 3 Hälsa och välbefinnande (delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa).

Återbruk och avfallshantering

Våra hyresgästers källsortering av avfall men även deras minimering av avfall genom återbruk är viktiga aspekter för oss ur såväl ekonomisk som miljömässig aspekt. Välfungerade lösningar för båda aspekterna bidrar dessutom till ökad trivsel.

Rapporthänvisning: Stort fokus på källsortering och återbruk

Koppling mot Globalt mål:
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster, delmål 12.5 Minska mängden avfall markant).

Nöjda medarbetare

Våra medarbetare är den viktigaste tillgången för att vi ska kunna nå våra mål. Därför arbetar vi med att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som presumtiva medarbetare.

Rapporthänvisning: Ett år med fokus på kunder, starka team och arbetsglädje

Koppling mot Globalt mål:
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla delmål, 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering).

Uppfylla

Pålitlig hyresvärd

Det råder brist på hyresbostäder i Lund. Vi agerar som långsiktig aktör och förnyar och kompletterar vårt bostadsbestånd för att möta både dagens och kommande generationers bostadsbehov. Att tillgänglighet, kösystem och prissättning sker med transparens och likabehandling är en självklarhet för oss.

Rapporthänvisning: Styrning och kontroll

Koppling mot Globalt mål:
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.5 Bekämpa korruption och mutor).
Mål 11 Hållbara städer och samhällen (delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad).

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster, till exempel dagvattenhantering, rekreationsvärden och pollinering, som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I vår verksamhet kan vi både bevara och förstärka ekosystemtjänster, till nytta för såväl människan som våra fastigheter och miljön i sig.

Rapporthänvisning: Vårfestligt med biologisk mångfald som tema, Välplanerat underhåll en förutsättning för långsiktighet

Koppling mot Globalt mål:
Ej betydande koppling.

Övervaka

Primärenergianvändning

Låg energianvändning i såväl nyproduktion som i befintliga fastigheter är viktigt för oss ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. Genom att ha fokus på primärenergianvändning tar vi ansvar för vår energianvändning ur ett helhetsperspektiv och satsar bland annat på solceller.

Rapporthänvisning: Klimatfrågan ett självklart fokus

Koppling mot Globalt mål:
Mål 7 Hållbar energi för alla (delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet).

Samverkan med leverantörer och andra parter

Genom samverkan med våra intressenter når vi längre i våra övergripande målsättningar. Redan idag sker tät samverkan inom flera områden, men vi ser potential i att utveckla detta ytterligare, inte minst för att kunna följa och dra nytta av den snabba utveckling vi ser inom digitalisering.

Rapporthänvisning: Hållbar vardag, Styrning och kontroll

Koppling mot Globalt mål:
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap (delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap).

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling).

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering).

Vattenanvändning

Genom att skapa förutsättningar för en effektiv vattenanvändning i våra bostäder och en hantering av dagvatten i våra boendemiljöer kan vi bland annat minska mängden vatten som belastar reningsverken och därmed även minska risk för skador på våra fastigheter. Genom minimerad kemikalieanvändning i vår verksamhet minskar risken för förorening av vatten som i slutändan kan drabba vår hälsa.

Rapporthänvisning: Miljönyckeltal

Koppling mot Globalt mål:
Mål 6 Rent vatten och sanitet (delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning, delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning).

Administrera

Mänskliga rättigheter

Alla människors lika värde bottnar i vårt värdeord mänsklig, vilket vi bär med oss i vårt dagliga bemötande med våra hyresgäster. Vår verksamhet är enbart lokaliserad i Lunds kommun vilket innebär att risken för brott mot mänskliga rättigheter är liten. Styrning av frågorna i leverantörsled säkerställs i våra upphandlingar.

Rapporthänvisning: Ett år med fokus på kunder, starka team och arbetsglädje

Koppling mot Globalt mål:
Ej betydande koppling.

Efterlevnad av lagar

Vår roll som långsiktig samhällsaktör innebär bland annat att efterlevnad av gällande lagstiftning är av vikt och en självklarhet för oss.

Rapporthänvisning: Styrning och kontroll,

Koppling mot Globalt mål:
Ej betydande koppling.