Uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2019 års verksamhet utgör det tredje året i bolagets Strategiplan 2020. Vägen mot vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål vilka kopplar an till bolagets övergripande strategier;

  • LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
  • LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi
  • LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell sammanfattas dessa mål och 2019 års utfall. Därutöver tillkommer i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna sammanfattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och hållbarhetsredovisning.

Flerårsöversikt Långsiktiga mål 2019 2018 2017 2016
Nöjd Kund Index 84,0 % 85,0% 83,4 % 82,4 % 83,8 %
Upprustning 1960- och 1970-talsområden 75 mkr per år 94 104 66
Direktavkastning på marknadsvärde fastigheter >3 % 4,2% 4,3 % 4,4 % 4,5 %
Byggstart (bostäder) 250–300 101 330 423 293
Projektportfölj (bostäder) 1 500 2 150 2 100 1 500 1 100
Totalavkastning på marknadsvärde fastigheter Enl. bransch 9,3% 13,6 % 6,9 % 6,2 %
Minska primärenergianvändning rel. 2013 55 % 2020 55% 55 % 52 % 49 %
Minimerade avfallsvolymer och en fullständig källsortering av uppkommet avfall 60 % 2020 43% 41 % i.u 46 %
Hem som möjliggör en hållbar livsstil/ lokaler med förutsättningar för en hållbar verksamhet 90 % 2020 91,4% 91 %
Avkastning på totalt kapital >3 % 3,4% 3,9 % 3,3 % 3,7 %
Redovisad synlig soliditet >18 % 23,4% 24,9 % 24,4 % 24,8 %
Räntetäckningsgrad > 2 ggr 8,3 8,8 5 3,6

Utifrån redogörelsen i års‑ och hållbarhetsredovisningen för 2019 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen och ägardirektivet.