Skapa ett bättre Lund

Systematiskt arbete för att sänka energiförbrukningen

I februari 2020 får LKF sin första energichef, samtidigt som företagets driftgrupp byter namn till energigruppen. Under drygt ett års tid har gruppen arbetat med att skapa tydliga strukturer för sitt huvuduppdrag: att sänka företagets energiförbrukning. Sänkta kostnader, förbättrad inomhusmiljö och minskat klimatavtryck är vinsterna.

– Det är svårt att ta beslut i de här frågorna utan att vara insatt och ha kunskap om energifrågor. Driftgruppen har vuxit i takt med att behovet ökat och nu ser vi fram emot att snart få en egen chef som kan föra vår talan i organisationen, säger Mi Theander, energiassistent inom den blivande energi­gruppen.

Gruppen består av sju personer och blir åtta när den nya chefen börjar. Utöver Mi Theander, som ansvarar för bland annat energistatistik, hantering av en rad it-system och ekonomiska frågor, arbetar övriga kollegor som VS-, energi-, drift- och ventilationstekniker.

En stor del av deras arbete handlar om kontroll och justering av befintliga energisystem. I ett styrrum kan de övervaka samtliga LKF-fastigheter och hit kommer dagliga larm, vissa akuta och andra inte. Vid behov sänds teknikerna ut i fastigheterna för att lokalisera och åtgärda eventuella brister.

Ritning på en lekplats ovanifrån

”På mötena identifierar vi fastigheter med en energiförbrukning som av någon anledning sticker ut.”

6 glada personer med LKF-tröjor. Två kvinnor och tre män.
Från vänster: Sandra Hedlund, Anders Löfquist, Mi Theander, Mats Olsson, Dan Johansson, Fredrik Sigleifs

Strukturerat upp arbetet

Energigruppen har sedan slutet av 2018 fått stöd av en utomstående konsult, som stöttat dem med att strukturera upp arbetet. Var femte-sjätte vecka ses hela gruppen för ett team-möte, som följer en given form.

– På mötena identifierar vi fastigheter med en energiförbrukning som av någon anledning sticker ut. Vi diskuterar också vilka kommande händelser som skulle kunna påverka vår energiförbrukning och statistik, säger Mi Theander.

Delar av gruppens arbetsuppgifter kan liknas vid detektivarbete. Ibland kommer signaler om att något är fel på en specifik fastighet, kanske via ett larm. Men det kan lika gärna vara en statistikanalys som fångar gruppens uppmärksamhet.

– Det tar ibland lång tid att se förändringar och då är det värdefullt att ha tillgång till statistik, så att vi kan gå tillbaka och analysera. I vissa fall tror vi att vi hittat en förklaring, som sedan i praktiken inte alls visar sig stämma. Vår ambition är dock att så långt det går försöka förutse vad som kan ske, för att slippa akuta utryckningar och reparationer, säger Mi Theander och fortsätter:

Alla är viktiga

– I vissa fall har vi haft fastigheter som vi arbetat med länge; felsökt och klurat ut olika lösningar för. Och så plötsligt ser vi resultat. För att se helheten är vi alla i gruppen viktiga, vi behöver varandras
kompetenser och erfarenheter.

Under 2019 har energigruppen haft fokus på fastigheter byggda från 2010 och framåt. Alla fastigheter har gåtts igenom och gruppen har granskat vilka energikrav som ställdes på dem när de byggdes för att se hur väl de uppfyller dem i dag.

– Vi har hittat ganska mycket i dessa fastig­heter. Ett exempel var en felmonterad styrventil i ett ventilationsaggregat. Den stod alltid fullt öppen istället för stängd, vilket gjorde att ventilationsaggregatet fick ”dumpa” värme. Det gjorde stor skillnad när detta rättades till. Kombinerat med övriga insatser sänktes energiförbrukningen i fastig­heten med närmare 40 procent. När vi går till botten med olika frågor kan skutan vändas. Då kan vi göra skillnad ur alla perspektiv på hållbarhet, säger Mi Theander.

Rättvisa nyckeltal

Ett annat omfattande arbete, som pågått från hösten 2018 till våren 2019, var att ta fram ATemp-ytor för hela LKFs bestånd. Enkelt uttryckt handlar det om att få fram rättvisa nyckeltal för vilka ytor inom fastigheterna som faktiskt är uppvärmda. Ritningar har stämts av med verkligheten.

– Utifrån dessa ytor kan vi räkna ut och fördela kostnader för energi på de olika juridiska fastigheterna. Det ger oss i teorin en bättre kostnadskontroll. ATemp-ytorna används också när någon ur energigruppen utför energideklarationer. När en fastighet energideklareras läggs extra fokus på drift och energi för just den fastigheten, förklarar Mi Theander.

Utöver detta har driftgruppen under 2019 bland annat också: bidragit till att fasa ut de sista gasanläggningarna i Lund och konverterat dem till fjärrvärme, gjort en utredning om referensgivare och individuell mätning/debitering (som underlag för ett beslut om dessa mätningar ska fortsätta göras eller inte), bytt ut ventilationsaggregat på Flygelvägen (som ger ökad komfort för hyresgästerna och minskar energiförbrukningen) samt provat en ny lösning på Lärlingen, tillsammans med Kraftringen, där fjärrvärme kombineras med en frånluftsvärmepump (för att optimera energiförbrukningen) samt strävat efter att förse hyresgästerna med ett så bra inomhusklimat som möjligt. 

Närbild på när en man skruvar upp en ventil i ett tak. Grönt filter på bilden.

”När vi går till botten med olika frågor kan skutan vändas. Då kan vi göra skillnad ur alla perspektiv på hållbarhet”