Skapa ett bättre Lund

Struktur/styrning återvinning och återbruk

Stort fokus på källsortering och återbruk

Att underlätta hyresgästernas källsortering av avfall är viktigt för LKF. Likaså att uppmuntra till återbruk, för att minimera mängden avfall. Med bra lösningar för båda dessa aspekter finns ekonomiska, ekologiska och sociala vinster att göra.

– LKF är en stor aktör med möjlighet att påverka. Då är det viktigt att ta det ansvaret. Att minska konsumtionen är viktigt och vi vill gärna höras i diskussionen. Vi vill uppmuntra till återbruk och få fler att ta tillvara kläder och saker istället för att köpa nytt. När det gäller avfall så är vår ambition att sänka mängden restavfall och istället öka mängden avfall som går till källsortering. Under 2019 ser vi att andelen källsorterat avfall uppgår till 43 %. Det är en förbättring med 2 % jämfört med 2018 men fortfarande inte en siffra vi är nöjda med.
Målsättningen är 60 % sorterat avfall och därför är detta något vi kommer jobba vidare med under 2020 säger Oskar Niemi, miljöutvecklare på LKF.

När det gäller källsortering är LKFs ambition att skapa så bra och välfungerande system som möjligt. I dagsläget har LKF fastighetsnära källsortering i åtta fraktioner i alla bostadsområden. Det sorterade avfallet samlas in antingen i ett miljörum eller vid en UWS-anläggning (Underground Waste System, det vill säga källsortering via under­jordiska containrar). Under 2019 har antalet UWS-anläggningar fortsatt öka. På Linero och Rådhusrätten har ett antal miljörum ersatts av UWS, i takt med att områdena renoverats.

– Våra UWS:er skapar mer trygghet än miljörummen. De är under jord, luktar mindre och ger allmänt en ljusare och trevligare miljö för källsortering. Under den heta sommaren 2018 fick vi dock in
en del klagomål på att det luktade även vid dessa anläggningar, så sedan dess har vi ökat upp till tre tvättningar per år för fraktionerna rest- och matavfall, berättar Oskar Niemi.

Fakta

Inom LKF finns några bytesrum: ett på Väster, ett på Klostergården och ett på Regnbågen i södra Lund. Under våren 2020 öppnar ett bytesrum i Dalby. Fixa Till (lokaler med bland annat verkstäder för återbruk) finns på Norra Fäladen och på Linero. I samarbetet med Human Bridge finns 83 behållare för klädinsamling utplacerade runt om på LKFs bostadsområden.

Under 2019 hanterade LKF 5 029 ton avfall (5 655 ton), varav cirka 43 % källsorterades och cirka 57 % var restavfall. (Se illustrationen på Avfallshantering)

95%

Enligt LKFs årliga kundenkät tyckte 95 % av hyresgästerna att det fanns bra förutsättningar för källsortering.

Utplacerade sensorer

Just nu genomförs ett pilottest tillsammans med Kraftringen, Bintel och Lunds Renhållningsverk (LRV), där Lunds nya
sensornätverk LoRa används.

– Vi har i höst placerat ut ett antal sensorer i några av våra UWS-behållare, för att ge oss en nulägesbild över hur avfallshanteringen fungerar. Vi vill veta hur ofta UWS-behållarna töms, hur fulla de är vid tömning och när våra hyresgäster lämnar in sitt avfall, säger Niklas Jönsson, en av LKFs fyra skötselchefer.

Oskar Niemi tillägger:

– Sådana här projekt är intressanta, efter­som vi hoppas få ny kunskap om teknik- och avfallshantering. Förhoppningen är att få en bra nulägesbild om när på dygnet behållarna används som mest samt om det går att optimera hämtningsintervallerna för att minska på lastbilskörningen i våra bostadsområden. När vi får resultatet får vi fundera över det och hur vi kan förbättra oss. Vi ska också studera statistiken per område och se vilka åtgärder vi ska sätta in och var.

Med en bättre bild över hur UWS används kan LKF se vilken effekt framtida aktiviteter och kampanjer ger. Planer fanns att genom­föra en avfallskampanj under 2019, men den har skjutits fram till 2020. Då blir underlaget från pilottestet ett bra utgångsvärde.

Niklas Jönsson kommer dagligen i kontakt med företagets avfallshantering och ser vad som fungerar och vad som skulle kunna förbättras. Han nämner några av utmaningarna med UWS:

Förfina sorteringsgraden

– Det krävs mycket plats runt anläggningarna för att det ska gå att komma till och tömma dem, för kassunerna som är nedgrävda är stora. Ur LKFs perspektiv gäller det att vi försöker förfina sorteringsgraden. Här måste vi bli bättre på att nå ut till våra hyresgäster och skapa en samsyn kring att källsortering är viktigt, säger Niklas Jönsson.

Utöver källsortering är även minskad kon­sumtion och återbruk viktiga frågor för LKF.

– Om vi kan vara med och bidra till att våra hyresgäster minskar sin konsumtion så är det ett bra sätt att vara med och göra skillnad, säger Oskar Niemi.

Fritidsbanken och Human Bridge

En satsning som invigts i Lund under 2019 är Fritidsbanken, som LKF är med och stöttar. Här kan vem som helst låna sport-och fritidsprylar, helt gratis (se artikel på sidan 63).

– Fritidsbanken ät ett jätteroligt initiativ. Deras verksamhet uppmuntrar och bidrar till flera viktiga effekter: en mer aktiv fritid för alla, möjligheter till ökad integration samt delning av resurser, säger Oskar Niemi.

LKF har sedan ett antal år även ett samarbete med Human Bridge, som arbetar med textilinsamling. Under 2019 har det tillkommit ytterligare containrar för inlämning av kläder och textilier, bland annat på Regnbågen och Klostergården.

Något annat som kan återvinnas är flytande matfett. Från mars 2018 till mars 2019 deltog LKF i ett pilotprojekt av Fettreturen, ett återvinningssystem för flytande vegeta­biliska oljor. Lunds Renhållningsverk ansvarade för projektet, som kommer att utvärderas under 2020.

Närbild på hur en hand slänger ner en brun papperspåse med matavfall ner i sorteringen.
När UWS var nytt på Havamal (på Linero) arrangerades våren 2019 ett event där en källsorteringslek ingick. Här kunde hyresgästerna bland annat sortera avfall i behållare och papperskorgar.
Yndre man med mössa och LKF jacka står tillsamman med en medelålders man vid en sopsorteringsstation. Håller i handtaget för matavfall. Båda är glada.
Oskar Niemi och Niklas Jönsson.