RESULTATRÄKNING

2019-01-01-2019-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Not 2019 2018
intäkter
Nettointäkter bostäder 1 766 739
Nettointäkter lokaler 2 237 216
Nettointäkter övrigt 3 22 21
Andra ersättningar och intäkter från hyresgäster 23 14
Övriga intäkter 13 8
Total summa intäkter 1 062 998
DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel 4, 5 -80 -67
Felavhjälpande underhåll 5 -67 -57
Taxekostnader 6 -158 -155
Övriga kostnader 7 -21 -20
Fastighetsanknuten administration 5 -112 -100
Summa driftskostnader -438 -399
Underhållskostnader 8 -141 -148
Fastighetsskatt -26 -24
Total summa Fastighetskostnader -167 -172
Driftnetto 457 427
Av- och nedskrivningar 9 -193 -175
BRUTTORESULTAT 264 252
Central administration 5, 10, 11 -20 -18
Övriga rörelseintäkter 12 14 27
Rörelseresultat 258 261
Räntekostnader och liknande finansiella poster 13 -69 -57
Resultat efter finansiella poster 189 203
Bokslutsdispositioner 14 -2 -12
Resultat före skatt
186 192
Inkomstskatt 15 -34 -42
Årets resultat 152 150