Rapport över förändringar i eget kapital

(MKR)

Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2018-01-01 120 180 1 082 1 382
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond
-2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld
0 0
Årets resultat 150 150
Ingående eget kapital 2019-01-01 120 178 1 233 1 531
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 1 1
Årets resultat 152 152
Summa totalresultat
-2 153 151
Utgående eget kapital 2019-12-31 120 176 1 386 1 682

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 16 samt bilaga 1.