Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2019 2018
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier 4 4
Avskrivning markanläggning 2 0
Avskrivning byggnader 184 167
Utrangering byggnader 2 4
Avskrivning markinventarier 1 0
  193 175