Not 8 Planerat underhåll

Av underhållsåtgärderna utförda under 2019 utgör 45 mnkr (52 mnkr) HLU (hyresgäststyrt underhåll).