Not 7 Övriga kostnader

2019 2018
Fastighetsförsäkringar 6 4
Avskrivna hyres- och kundfordringar 1 1
Markavgifter 1 1
Övriga driftskostnader 12 14
21 20