Not 5 Anställda och personalkostnader

2019 2018
Medelantalet anställda
Kvinnor 92 80
Män 146 141
238 221
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 2
Styrelse 0 1
Övriga anställda 98 91
100 93
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 1 1
Pensionskostnader för övriga anställda 11 12
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 32 30
44 42
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 144 136
 
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 0 0
Tidigare styrelse och verkställande direktör 1 1
1 1
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14 % 29 %
Andel män i styrelsen 86 % 71 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 22 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 78 %

 

Avtal om avgångsvederlag

Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell pensionsförsäkring för VD motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsägningstiden är 6 månader från VD:s sida, då får företaget skilja VD från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp VD från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. VD har då rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.