Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019 2018
Upplupna räntekostnader 7 5
Semesterlöneskuld 12 11
Förskottsbetalda hyror 65 57
Övriga upplupna kostnader 58 82
Förutbetalda intäkter 48 60
  190 215