Not 33 Övriga kortfristiga skulder

2019 2018
Avräkning kollektivhus 1 2
Personalrelaterade skulder 5 4
Övriga kortfristiga skulder 0 0
6 7