Not 32 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning Räntesats
%
Lånebelopp 2019-12-31 Andel av lån %
< 3 månader 0,65 2 435 51,4
< 1 år 3,12 250 5,3
< 2 år 0,87 300 6,3
< 3 år 0,20 100 2,1
< 4 år 0,47 300 6,3
< 5 år 1,38 200 4,2
> 5 år 0,96 1 150 24,3
4 735 100
Koncernkontolikviditet 115

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen, 2 400 mkr. Certifikatslånen om 450 mkr och obligationslånen om 2 000 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 069 mkr.