Not 31 Skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år 1 035
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 3 100
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 600
4 735