Not 30 Avsättningar

2019 2018
Särskild löneskatt hänförd till pension    
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 0 0
  0 0
Uppskjuten skatteskuld    
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 51 40
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 5 5
  55 45