Not 28 Uppskrivningsfond

  2019 2018
Belopp vid årets ingång 23 25
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -2 -2
Belopp vid årets utgång 21 23