Not 26 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr) 2019-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 1 234 326 770
årets vinst 151 915 723
1 386 242 493

Disponeras så att:

utdelning till aktieägare enligt huvudregel 0
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 355 310 291
1 386 242 493