Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019 2018
Upplupna intäkter 6 6
Förutbetalda kostnader 11 10
17 16

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.