Not 22 Andra långfristiga fordringar

2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 9 1
Tillkommande fordringar 0 9
Avgående fordringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 9
Utgående redovisat värde 9 9