Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 1 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
     
Ingående nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
     
Utgående redovisat värde 1 1

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.