Not 20 Maskiner och inventarier

2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 131 33
Inköp 11 6
Försäljningar/utrangeringar -1 -2
Omklassificeringar -85 0
Färdigställt under året 7 94
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 131
Ingående avskrivningar -30 -28
Försäljningar/utrangeringar 1 2
Omklassificeringar 1 0
Årets avskrivningar -5 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 -30
Utgående redovisat värde 30 102