Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2019 2018
Ingående balans 696 476
Under året nedlagda kostnader 720 704
Färdigställt under året -485 -484
  932 696