Not 17 Markanläggningar

2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 43 17
Färdigställt under året 25 27
Omklassificering -13 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 56 43
     
Ingående avskrivningar -10 -8
Omklassificeringar 1 0
Årets avskrivningar -2 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 -10
     
Utgående redovisat värde 44 34