Not 16 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier

2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 7 984 7 620
Inköp 32 13
Försäljningar/utrangeringar -6 -12
Färdigställt under året 453 363
Omklassificering 97 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 561 7 984
Ingående avskrivningar -2 532 -2 376
Försäljningar/utrangeringar 4 8
Korrigering avseende förra årets avskrivningar -1 0
Årets avskrivningar -183 -164
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 711 -2 532
Ingående uppskrivningar 23 25
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 21 23
Utgående redovisat värde 5 871 5 475
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 5 871 5 475
Verkligt värde 14 265 13 124
Bokfört värde byggnader 5 315 4 952
Bokfört värde mark 556 524
5 871 5 475