Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt

2019 2018
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 23 29
Justering avseende tidigare år 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 11 12
Totalt redovisad skatt 34 42

 

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 186 192
Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -40 22,0 -42
Ej avdragsgilla kostnader 0 0
Ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Skatteeffekt på återlagd nedskrivning 0 0
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag 17 13
Skillnad återföring periodiseringsfond 0 0
Redovisad effektiv skatt 12,6 -23 15,3 -29