Not 14 Bokslutsdispositioner

2019 2018
Avsättning till periodiseringsfond -30 -43
Återföring från periodiseringsfond 28 31
  -2 -12