Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019 2018
Räntekostnader 43 40
Förlustreservering/återföring räntederivat 16 8
Borgensavgift Lunds kommun 8 6
Övriga finansiella kostnader 2 3

69 57