Not 10 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 451 (231) tkr. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 92 (96) tkr. Lekmannarevisorerna får stöd av E&Y för att utföra revision. Arvodet till E&Y uppgick under året till 185 (50) tkr.