Bygga fler bostäder

Struktur/styrning NYPRODUKTION

Leende medelålders man kollar snett åt sidan. Glasögon, blå skjorta och mörkblå kavaj.
Peter Ovenlund
Illustration ljust flervåningshus i tegel med stora balkonger.
Skymningen på Brunnshög

Något lägre byggtakt 2019

Under 2019 har byggtakten varit något lägre än föregående år; 230 lägenheter har färdigställts medan 101 byggstartats. Byggtakten har dock legat på en mycket hög nivå under några år och ser ut att öka på nytt från 2020 och framåt.

– Anledningen till att vi ”bara” byggstartat 101 bostäder under 2019 är att vi haft för få projekt i vår portfölj som varit redo för byggstart, av olika skäl. Vi är dock glada att vi lyckats få så pass många bostäder färdigställda under året, säger LKFs byggchef Peter Ovenlund.

Något som diskuterats en tid inom bolaget är att inte se byggtakten och utvecklingen så snävt, utan att snarare se händelserna över längre perioder. Peter Ovenlund utvecklar resonemanget:

– Under 2014–2019 har LKF byggstartat 1 790 bostäder, vilket ger ett snitt på 298 per år under denna period. Den siffran faller alltså utmärkt in under vårt mål att byggstarta 250 – 300 lägenheter om året. Kanhända kommer vi framöver att införa mål som gäller under en 4- eller 5-årsperiod.

De 101 bostäder som byggstartats under 2019 fördelar sig på tre projekt: Kuylenstjerna i Genarp, Ådan på Väster i Lund och Skymningen på Brunnshög i Lund. Vid årsskiftet 2019/2020 hade LKF åtta stycken pågående byggprojekt, som omfattar 565 lägenheter (se tabellen nedan).

Illustration på radhus i trä med parkeringar och lekande barn.
Kuylenstjerna i Genarp
Illustartion på ljust tegelhus med vit fasad och loftgånger.
Gränden
Illustartion på grått tegelhus med mörka fönsterbleck och balkonger.
Ådan på Väster

230

inflyttade nya lägenheter

720

 miljONER KRONOR (CIRKA)
investerades i pågående projekt under 2019.

101

BYGGSTARTADE LÄGENHETER 2018
fördelat på tre olika projekt (se separat faktaruta).

8

PÅGÅENDE BYGGPROJEKT
vid årsskiftet 2019/2020 med sammanlagt 565 lägenheter.

9 000

AKTIVT SÖKANDE I BOSTADSKÖN ÅRSSKIFTET 2019/2020

240

LÄGENHETER LEDIGA FÖR UTHYRNING VARJE KVARTAL

Positivt för 2020

När Peter Ovenlund blickar framåt är dock läget ett annat än under 2019.

– Det ser redan positivt ut. Under 2020 hoppas vi kunna byggstarta 345 lägenheter, fördelat på fyra projekt, placerade i Södra Råbylund, Stångby, Brunnshög och på Linero. Vi startar nu projekteringen och hoppas på investeringsbeslut i samtliga fyra projekt under hösten 2020, säger han och fortsätter:

– Utöver detta har vi ett tiotal stora projekt som just nu är i detaljplaneskedet. Vi hoppas komma vidare, så att de kan byggstartas 2021 och framåt. Så mellan 2020 och 2025 ser det ut att rulla på bra igen. Men vår projektportfölj behöver konstant fyllas på för att vi ska kunna fortsätta ligga på samma nivå när det gäller byggstarter.

Mycket av Peter Ovenlund och hans kollegors arbete är en del i utvecklingen av Lund som stad. Hur växer Lund hållbart och hur tänker LKF i de här frågorna?

– Vi försöker vara med i olika delar av staden, där utbyggnad sker. Vi ser gärna att det är en så blandade bebyggelseformer som möjligt i stadens olika områden; så att där finns både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter blandat. Vi har också börjat titta på att inom LKF ta fram en utbyggnadsstrategi mer på lång sikt, för var vi vill bygga samt vilka typer av bostäder som passar bäst var, säger han.

Solceller i nyproduktion

När det gäller nyproduktion så arbetar LKF fortfarande efter ambitionen att installera solceller i de projekt där det passar, vilket hittills visat sig vara merparten av nyproduktionsprojekten. Solcellerna dimensioneras då för att täcka fastighetselen.

– Vi strävar alltid efter en låg energiförbrukning. Om vi till exempel bygger lång­smala hus med många ytterväggar är det svårare att uppnå låg energiförbrukning, medan det är lättare när husen är mer kompakta. Vår ambition är att uppnå en energiförbrukning som ligger 20 procent lägre än Boverkets byggregler, säger Peter Ovenlund.

Går det att nå en ännu lägre nivå av energiförbrukning?

– Det är svårt att säga, men på vårt pilotprojekt Xplorion testar vi till exempel en ny typ av isoleringsmaterial i ytterväggarna. Fönstren är också väldigt energieffektiva och så har vi solceller som vi kombinerar med ett batteri, för att kunna lagra energin och använda den senare. I Xplorion testar vi mycket, för att sedan utvärdera och se hur vi ska gå vidare framåt. Det är viktigt att utvärdera innan man går vidare.

Varför är de här frågorna viktiga för LKF?

– Vi är en långsiktig fastighetsägare som vill bygga bra miljömässigt. Det är bra för oss som fastighetsägare samtidigt som det ger en lägre kostnad. Vi försöker hela tiden göra bra investeringar, så att vi kan sänka våra driftskostnader.

Hur arbetar ni när det gäller val av byggmaterial?

– Vi är just nu med i ett projekt där vi tittar på klimatpåverkan i byggprocessen. Tillsammans med byggentreprenören Otto Magnusson och IVL tittar vi på tre olika byggprojekt, där vi försöker ta reda på viken klimatpåverkan olika material har. Vi vill ta reda på hur stor klimatpåverkan byggprocessen i sig har i dag. Utifrån detta vill vi sedan hitta ett utgångsvärde, för att kunna ställa krav på våra olika byggprojekt när det gäller vilken klimatpåverkan de maximalt får ha, säger Peter Ovenlund och avslutar:

– Det hade varit intressant att till exempel kunna se hur mycket mindre eller större klimatpåverkan blir om vi bygger med trä-respektive betongstomme. Det är dock viktigt att vi bygger hållbart ur alla perspektiv. Vi behöver se till både kostnaden och den totala miljöpåverkan, för att kunna bygga fler bostäder i ett hållbart Lund.

LKF har under året också tecknat ett avtal med SundaHus (se artikel här intill).

Mål: 250-300 byggstartade lägenheter per år. Utafll: 101 byggstartade lägenheter. Mål: 1500 lägenheter i projekportföljen.. Utfall: 2150 lägenheter
Närbild på solceller på ett tak där man bländas lite av solen.

Fakta Påbörjad nyproduktion 2019

Kuylenstjerna (Genarp): 27 lägenheter

Ådan (Väster i Lund): 25 lägenheter

Skymningen (Brunnshög i Lund): 49 lägenheter

Totalt: 101 lägenheter

antal bostäder

 

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2019

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Dokumentet

54

54

Nymfen, Södra Råbylund

56

56

Hammocken, Södra Brunnshög

77

28

105

Bullerbyn, Norra Fäladen

106

106

Xplorion, Södra Brunnshög

54

54

Klockaren i Dalby

44

44

Gränden, Norra Fäladen

152

152

Kryptan, S. Sandby centrum

50

50

Kuylenstierna, Genarp

27

27

Skymningen 5, S Brunnshög

49

49

Ådan, Ejdervägen

25

25

Koggen 1, Linero

42

42

Stångby

70

70

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

100

100

Brunnshög centrala

100

100

Tirfing 1, Linero

40

40

Idalaskolan, Veberöd

75

75

Södra Råbylund etapp 3

140

140

Råbykungen/Stenkrossen

175

175

Spinnrocken och Ullen

25

25

Sandbybacke

200

200

Solhällan, Mårtens Fälad

250

250

Örnvägen, Väster

150

150

Ladugårdsmarken, N Fäladen

60

60

Vattenrännan mfl, Dalby

200

200

Söderport

80

80

Molnet 1 & 2, Klostergården

100

100

Nöbbelöv, Kävlingevägen

200

200

Summa lägenheter

187

535

2 007

2 729

SÄRSKILDA BOENDEN

 

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2019

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Hammocken, Södra Brunnshög

13

13

Solhem, Genarp, äldreboende

30

30

Gränden, Norra Fäladen

18

18

Kryptan, S. Sandby centrum

12

12

Koggen 1, Linero

18

18

Stångby, äldreboende

50

50

Solhällan äldreboende

50

50

Tirfing 1, Linero

6

6

Vattenrännan mfl, Dalby

12

12

Sandby Backe

6

6

Summa boendeenheter

43

30

142

215


Total summa bostäder och SÄRSKILDA BOENDEN

230

565

2149

2944

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd