Skapa ett bättre Lund

MILJÖNYCKELTAL

Illustration med hus som är delat på mitten. Man ser varje rum av huset där streckgubbar använder olika typer av energi i sin vardag
Primärenergianvändning (MWh)

I primärenergianvändningen inkluderas inköpt mängd värme (elvärme, gasvärme, fjärrvärme) och el till våra fastigheter. Resultatet kommer av energieffektiviseringsarbete både avseende värme och el. Även ökad andel fossilbränsle­fria energikällor för uppvärmning bidrar. Under 2019 har 230 nya bostäder färdigställts.

El (kWh/kvm)

Inkluderar ej verksamhetsel till kontor och liknande. Bakom resultatet ligger bland annat energieffektiviseringsåtgärder så som driftoptimering, belysningsprojekt, ökad egen produktion av förnybar el och installation av nya energisnåla fläktar.

Egen förnybar energiproduktion (MWh)

Inkluderat i den egna förnybara energiproduktionen är solceller, solfångare och vindkraft. Solel stod för 82 %, vindkraft 3 % och solvärme 15 %. Vindkraftverket såldes den 31 maj.

YTA SOLENERGI: 9 547 m2

Den totala ytan solceller uppgick under 2019 till 8921 m2, ytan solfångare uppgår till 626 m2.

VATTEN (liter/ m2)

Den minskade vattenförbrukningen kan förklaras av installation av IMD (individuell mätning och debitering för varmvatten) på stora områden, t.ex. Linero.

Att sommaren 2019 inte var lika varm och torr som sommaren 2018 har troligtvis också bidragit.

LaddPLATSER för laddning av elfordon: 25 st

2019 uppgick antalet laddplatser installerat till 25 stycken. Inkluderat är laddplatser till privata hyresgäster och lokalhyresgäster.

Andel fossilfria bilar i vår verksamhet (%)

I slutet på 2019 kunde vi konstatera att våra fordon (ej traktorer och arbetsmaskiner) nu är fossilfria. Dieselbilarna kan tankas med HVO-diesel.

Värme (kWh/m2)

Inkluderat är fjärrvärme, gasvärme samt elvärme. Bakom resultatet ligger felsökning och driftoptimiering, injustering av nya fastigheter och konvertering från gas till fjärrvärme och värmepump.

Varifrån kommer värmen i elementen

2019 var året då fjärrvärmen blev 100 % fossilbränslefri. Det tillsammans med bra miljöval-el, solfångare och biogas gör uppvärmningen i våra hushåll 100% fossilfri. Mål 2020: 100 % förnybara energikällor.

FAKTA

En solfångare omvandlar solenergi till värme som kan nyttjas till varmvatten och uppvärmning av huset. Solceller omvandlar solenergin till elektricitet!