Skapa ett bättre Lund

Struktur/styrning KLimat och energi

Klimatfrågan ett självklart fokus, på många nivåer

Två av LKFs hållbarhetsmål 2018 – 2020 är att minimera klimatpåverkan genom att dels bli fossilbränslefria och dels minska primärenergianvändningen med 55 procent. Båda målen är så gott som uppnådda och arbetet med att ytterligare minska klimatavtrycket pågår för fullt.

– Målet att ha en fossilbränslefri uppvärmning nådde vi i princip redan 2018, när hela Lunds fjärrvärmenät blev nästintill fossilfritt. Samma år uppnådde vi även vårt mål om att minska primärenergianvändningen med 55 procent, säger Håkan Nilsson, Fastighetschef. Han förklarar:

– Redan för många år sedan valde LKF att gå över till fjärrvärme. Det är en viktig anledning till att vi i dag har nått våra klimat­mål. Nu återstår två orter i Lunds ytterområden, Södra Sandby och Veberöd, dit fjärrvärmen inte når. Här tittar vi på olika hållbara energilösningar.

LKF har även ett mål om att effektivisera sin energiåtgång när det gäller värme. Målet är att minska energiförbrukningen med 1kWh per kvadratmeter och år, vilket hittills gått bra.

Sänka energikostnader

– Vi är på väg i rätt riktning, absolut. Men det gäller att inte bara uppnå ett mål utan att sedan också kunna hålla det. Vi arbetar kontinuerligt med våra fastigheter, dels när det gäller att få ned energikostnaderna och dels för att skapa så hållbara fastigheter som möjligt. Vid stora ombyggnader arbetar vi med att sänka energiåtgången, med renoveringsarbetet på Linero som ett aktuellt exempel. Dessutom arbetar vi hela tiden med att försöka se var energiåtgången sticker ut och hur vi kan åtgärda det, säger Håkan och tillägger:

– Även när det gäller energieffektivisering så går det att koppla våra fina resultat till vårt beslut om fjärrvärme. Istället för att trycka in värmepumpar och el i våra system så har vi tänkt långsiktigt och haft ett helhetsperspektiv. Vi försöker alltid se till hela LKF och hela Lund. Vi vill ta ett större ansvar än den enskilda fastigheten.

Solceller och laddbara batterier

Utöver att energianvändningen för el och värme är fossilbränslefri så är LKF dessutom en stor producent av förnybar energi, via solceller. Målet är att LKF till slutet av 2020 ska ha en installerad solcellseffekt på 1 700 kW, vilket ser ut att nås. Vid slutet av 2019 var 1 419 kW solceller installerade och 330 kW finns i planerad installation till 2020.

– Även om vi valt fjärrvärme på det stora planet, så kommer el att vara en fortsatt viktig energikälla. Då vill vi ha tillgång till en högvärdig energikälla, och även ha möjlighet att utveckla den så mycket som möjligt på egen hand. Därför satsar vi på solceller och i framtiden gärna solceller kombinerat med laddningsbara batterier, säger Håkan Nilsson.

Angående indirekt klimatpåverkande utsläpp, exempelvis från sådant som upphandlas, så är LKF just nu engagerat i tre projekt. Målet är att lära mer om klimatkrav i byggprocessen.

Energi kommer genom ledningar och upp i hus
Närbild på hustak och hur en solpanel skapar energi

1 700 kW

Målet är att LKF till slutet av 2020 ska ha en installerad solcellseffekt på 1 700 kW.

Målet om att ha en helt fossilbränslefri bilpark uppnåddes vid slutet av 2019.

När det gäller personalens tjänsteresor så har endast 2 flygresor till Stockholm genomförts under 2019, att jämföra med 65 tågresor till samma destination.

Fossilfri bilpark och färre flygresor

Inom den egna verksamheten har LKF kommit långt med att minska klimatpåverkan. Målet om att ha en helt fossilbränslefri bilpark uppnåddes vid slutet av 2019 och arbete pågår med att hitta fungerande alternativ för arbetsmaskinerna. (Läs mer på sidan 56.)

När det gäller personalens tjänsteresor så har endast 2 flygresor till Stockholm genomförts under 2019, att jämföra med 65 antal tågresor till samma destination.

– Vi har även tagit beslut om att arbeta fram en hållbar resplan. Den är delvis en förberedelse inför flytten till vårt nya kontor 2022, men kommer även att innehålla åtgärder som vi kan starta idag. Första steget var en resvaneundersökning om arbetspendling och tjänsteresor, som alla medarbetare fick svara på via en webbenkät. Nu sker en analys och arbete med att ta fram mål och åtgärder, säger Lena Nordenbro, Hållbarhetschef.

Klimatsmart vardag

En annan aspekt av klimatfrågan är att ge hyresgästerna förutsättningar för att leva en klimatsmart vardag. Så att det blir lätt att göra rätt. Det kan till exempel handla om hållbara mobilitetslösningar.

– Genom att utveckla våra stadsdels­centrum och få in närservice, som apotek, i våra lokaler så kan transportbehovet minska. Vi arbetar också bland annat med att skapa trygga och väl fungerande cykelparkeringar. Cykelskjul för lådcyklar ska också testas, säger Lena Nordenbro och fortsätter:

– Vi har ett erbjudande om privat laddplats för elbil, som vi dock inte alltid lyckas lösa. Det beror på ökade kostnader för installation och effektbrist. Under 2020 ska vi se över detta erbjudande, säger Lena Nordenbro.

Hållbar konsumtion

– Det finns mycket vi kan göra kopplat till klimatsmart boende. Vi kan också försöka göra det enkelt att konsumera hållbart. Vi har satsat på bytesrum i våra bostadsområden, att stötta Fritidsbanken och återbruksverkstäderna FixaTill, säger Lena Nordenbro. (Läs mer på sid. 63 – 64)

Ett annat sätt att få hyresgästerna att leva mer hållbart är att LKF i all nyproduktion, vid större ombyggnader och där det är möjligt, installerar varmvattenmätare i varje lägenhet. Då får hyresgästerna en individuell debitering för varmvatten och betalar bara för den mängd varmvatten de gör av med.

– När hyresgästerna blir medvetna om sin förbrukning så leder det oftast till ett ändrat beteende och en sänkt förbrukning. Vi arbetar också en hel del med att informera våra hyresgäster om vad de kan göra för att minska sin varmvattenförbrukning, säger Håkan Nilsson.

Kvinna med LKF väst står och pratar och gestikulerar med händerna. Personer lyssnar i bakgrunden. Konstverk utlagt på bord framför henne och på väggen bakom.
Klimat-och energikicken
Två medelålders män står vid en LKF monter på en mässa- Har vepor, ritningar och filmer på hus i bakgrunden.

Fakta

  • LKF är ett av 176 anslutna bolag i Allmännyttans Klimatinitiativ, med målsättningar om en fossilbränslefri Allmännytta 2030 och en energieffektivisering på 30 procent från 2007 till 2030. Ett antal arbetsmöten och träffar har ägt rum under året.
  • 19 – 20 november 2019 var LKF värdföretag vid Sveriges Allmännyttas årliga konferens Klimat och energikicken. 350 deltagare besökte Lund och deltog i studiebesök och fick information om LKFs ombyggnadsprojekt på Linero och innovationsprojekt Xplorion.
Två medelålders män och en kvinna cyklar längs med lunds gator

Mål: Över 90 % av våra hyresgäster ska ange att de har bra/mycket bra förutsättningar att agera miljömedvetet i sitt hem.
Utfall: 91,4 % (91,0 % 2018).

KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP*

* Klimatpåverkande utsläpp redovisade i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

I denna beräkning har vi redovisat utsläppen vid utsläppskällan och inte inkluderat livscykelperspektivet. Vår ambition är att i kommande klimatberäkningar inkludera livscykelperspektiv och bland annat redovisa klimatpåverkande utsläpp relaterade till de byggmaterial vi använder.

Illustration som förklarar klimatutsläpp med hjälp av tre pilar. Läs innehållet separat.

SCOPE 1
DIREKTA UTSLÄPP
49118 kg CO2
Omställningen mot en förnybar fordonsflotta har gjort att direkta utsläpp nästintill halverats jämfört med 2018.
• Egna fordon och maskiner
• Egna pannor för uppvärmning
• Solenergianläggningar

SCOPE 2
INDIREKTA UTSLÄPP
0 kg CO2
Resultaten är av att fjärrvärmen nu även är 100% fossilbränslefri, detta tillsammans med biogas och el märkt med ”bra miljöval” gör att elanvändning och uppvärmning i våra bostäder är 100 % fossilbränslefri.
• El (fastighetsel och elvärme)
• Fjärrvärme

SCOPE 3
INDIREKTA UTSLÄPP
13 640 kg CO2
Resor i tjänsten har fortsatt under 2019 och främst kommer utsläppen från resor i tjänsten med egen bil.
• Flyg- och tågresor
• Resor med egen bil i tjänst
• Bilpool
• Material, till exempel klimatpåverkan från byggprocess (Värden saknas men beräkningar pågår)

Våra hyresgästers klimatpåverkan
• Transporter
• Energianvändning
• Konsumtion
• Avfallshantering

Klimatpåverkande utsläpp 2018

Scope 1: 98 558 kg

Scope 2: 306 765 kg

Scope 3: 14 018 kg

2018 redovisade LKF sin första klimatberäkning enligt GRI, Global Reporting Initiative. När den nu jämförs med utsläppssiffrorna för 2019 så har LKFs klimatavtryck fortsätt att sjunka.