KASSAFLÖDESANALYS

(MKR)

Not 2019 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 35 189 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
210 183
Betald skatt -33 -28
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
366 358
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av varulager och pågående arbete
2 -1
Förändring av kundfordringar
2 -3
Förändring av kortfristiga fordringar
7 67
Förändring av leverantörsskulder
1 11
Förändring av kortfristiga skulder
14 -9
Kassaflöde från den löpande verksamheten
392 423
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-804 -683
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
-7 -23
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-811 -706
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 300 300
Utbetald utdelning
-1 -1
Ökning/minskning långfristiga skulder
-1 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
298 299
Årets kassaflöde
-121 16
Likvida medel vid årets början
239 223
Likvida medel vid årets slut
118 239