Att möta intressenternas krav och förväntningar

För att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet är en levande dialog med våra hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer en helt avgörande förutsättning. Glädjande nog svarade hela 67,7 procent av de cirka 3 000 hyresgäster som hösten 2019 fick vår kundenkät, vilket är vår högsta svarsfrekvens hittills. Kundenkäten hjälper oss fånga upp våra hyresgästers krav och förväntningar.

Här nedan listar vi våra viktigaste intressent­grupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressentgrupperna har valts ut utifrån hur viktig en dialog med dem är för oss i arbetet med att nå våra mål.

På de kommande två sidorna kan du dels läsa mer om vad vår ägare, genom kommundirektören i Lund, tänker om LKFs roll i ett hållbart Lund, dels se utfallet på flera av kundenkätens frågor. På Hållbar vardag kan du läsa hur vi arbetar med de frågor som intressenterna fört fram och hur detta sedan landar i de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss på LKF.

Illustration över intressedialog med pratbubblor till varje område. Finns tillgänglig längre ner.

MEDARBETARE
NÄR LYSSNAR VI
• Arbetsplatsträffar, personalinformation
• Medarbetarenkät
• Utvecklingssamtal
• Facklig samverkan
• Digitala kanaler

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Arbetsvillkor och arbetsmiljö
• Jämställdhet
• Kompetensutveckling
• Arbetsglädje

ALLMÄNHETEN
NÄR LYSSNAR VI
• Kundtjänst, sociala medier
• Hemsida
• Mailutskick
• Webbenkät

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Kötider
• Uthyrningsprinciper
• Nyproduktion
• Omflyttningsfrekvens

HYRESGÄSTER
NÄR LYSSNAR VI
• Hyresgästmöten
• Kundtjänst, felanmälan, sociala medier
• Områdesvärdar
• Årlig kundundersökning
• Samverkansmöten Hyresgästföreningen

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Service
• Skötsel och underhåll
• Trygghet
• Miljöfrågor, t ex källsortering
• Aktiviteter i bostadsområden
• Upprustning/ombyggnad
• Hyresnivåer
• Boinflytande

SAMHÄLLET
NÄR LYSSNAR VI
• Samråds- och samverkans­möten
• Remisser
• Seminarier/workshop
• Nätverk

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Översikts- och detaljplanering
• Miljöarbete
• Sociala förturer
• Nyproduktion
• Förvaltningsfrågor
• Hyresutveckling

LEVERANTÖRER
NÄR LYSSNAR VI
• Upphandling
• Dialog

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Upphandling (LoU), Miljökrav, Sociala krav, Ekonomi
• Tydlig förväntad leverans

ÄGARE/FINANSIÄRER
NÄR LYSSNAR VI
• Styrelsemöten
• Ägarsamråd
• Årsstämma
• Finansiering

DET HÄR ÄR VIKTIGT
• Ekonomi
• Byggvolymer
• Hållbarhetsarbete
• Varumärke
• Kreditbetyg
• Investeringsplaner
• Riskhantering