En hållbar vardag för oss och våra hyresgäster

 

I den här kombinerade års-och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, utifrån våra tre övergripande mål.

I korthet är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

Glad yngre kvinna bär två flyttlådor. Fler flyttlådor, soffa och fönster i bakgrunden.
En man där man bara ser bröstpartiet av kroppen. Håller i ett trähjärta med båda händerna framför sitt egna hjärta.
Två flickor lutar huvudet mot varandra med solen bakom sig. En liten, glad pojke tittar fram i vänstra hörnan av bilden.

Erbjuda attraktiva hem: Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyres­gäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.

Bygga fler bostäder: Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lunds kommun.

Skapa ett bättre Lund: Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

I vår års- och hållbarhetsredovisning har, förutom våra tre övergripande mål, även Medarbetaren fått ett eget avsnitt. Våra medarbetare är de som varje vardag skapar hållbara värden, för våra hyresgäster och för samhället i stort.

I arbetet med att uppnå våra övergripande mål samverkar vi och är beroende av flertalet aktörer: våra hyresgäster men även entreprenörer för både byggprojekt och underhållsarbete. Hållbarhetsaspekter, såväl positiva som negativa, finns att beakta i våra leverantörsled. Vi styr och följer upp dessa i såväl gemensamma utvecklingsprojekt som i formulerade villkor i förfrågningsunderlag vid upphandling och tillhörande revision.

Exempel på vår samverkan redovisas på flera ställen i texter i denna rapport, men redovisning av nyckeltal avgränsas till att endast omfatta LKFs verksamhet, med undantag för nyckeltal för källsortering som återger våra hyresgästers sortering av sitt avfall.

VÅR VÄRDEKEDJA

Vår affärsmodell och dess koppling till vår värdekedja

Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels den grundläggande affären där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende. Dels investerar, äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Det medför att vi även har stora tillgångar, som utgör en kapitalplacering för kommunen som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras av de två sidorna i vår värdekedja.